“සූරිය නෑයෝ” සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.00 සිට 9.00 දක්වා පුරා පැයක් ඔබේ ආලින්දයට සියතTV තුළින්…..