logo

Siyatha News

Siyatha News 12.00 PM | 20 – 07 – 2019

Siyatha News 06.00 AM | 20 – 07 – 2019

Siyatha News 09.30 PM | 19 – 07 – 2019

Siyatha News 06.00 PM | 19 – 07 – 2019

Siyatha News 12.00 PM | 19 – 07 – 2019

රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් හමුදාව කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න – යුධ හමුදාපති

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන සහය තවදුරටත් පුළුල් කෙරේ

ලගම ඇති වරායට යන්න – නාවික හමුදාව ධීවරයින්ට දැනුම් දෙයි

ජලාශ වාන් දමයි

Siyatha News 09.30 PM | 18 – 07 – 2019

Siyatha News 06.00 AM | 19 – 07 – 2019

Siyatha News 06.00 PM | 18 – 07 – 2019

Siyatha News 12.00 PM | 18 – 07 – 2019

Siyatha News 06.00 AM | 18 – 07 – 2019

Siyatha News 09.30 PM | 17 – 07 – 2019

Siyatha News 06.00 PM | 17 – 07 – 2019

මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරු සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක

අනුරාධපුර ශ්‍රාවස්තිපුර සිදු වූ අනතුරකින් 17 දෙනෙකු රෝහල්ගත කරයි

පාන් මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළට

Siyatha News 12.00 PM | 17 – 07 – 2019

Siyatha News 06.00 AM | 17 – 07 – 2019