suba dawasa

Suba dawasa | 2018 – 09 – 20

Suba dawasa | 2018 – 09 – 19

Suba dawasa | 2018 – 09 – 18

Suba dawasa | 2018 – 09 – 15

Shuba dawasa | 2018 – 09 – 13

පෙර පැවසූ අනාවැකියක් ඉටු නොවීමට බලපාන හේතුව කුමක්ද? | 10-09-2018

Suba dawasa | 2018 – 09 – 07

සිකුරු ග්‍රහයාගේ කොටු 12 බලපෑම ඔබට කෙසේද? | 06-09-2018

Suba dawasa | 2018 – 09 – 06

Suba dawasa | 2018 – 09 – 05

ShubaSuba dawasa | 2018 – 09 – 04

Suba dawasa | 2018 – 09 – 01

Suba dawasa | 2018 – 08 – 31

Suba dawasa | 2018 – 08 – 29

Suba dawasa | 2018 – 08 – 27

Suba dawasa | 2018 – 08 – 24

Suba dawasa | 2018 – 08 – 23

ශනි මංගල දෝශය පිළිබදව ඔබ දැනුවත්ද? | 20-08-2018

Suba dawasa | 2018 – 08 – 20

Suba dawasa | 2018 – 08 – 19

Suba dawasa | 2018 – 08 – 18