Siyatha News

Siyatha News | 12.00 PM | 12 – 09 –...

Siyatha News | 06.00 AM | 12 – 09 –...

Siyatha News | 09.30 PM | 11– 09 – 2019

Siyatha News | 06.00 PM | 11 – 09 –...

Siyatha News | 12.00 PM | 11 – 09 –...

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම ත්‍රිමාණ මුද්‍රණාගාරය ජනතා අයිතියට

වරාය පිවිසුම් උපාය මාර්ගය අගමැති ප්‍රධානතවයෙන් ඇරඹෙයි

ඉදිරි පාකිස්ථානු සංචාරය ක්‍රීඩකයන් 10 දෙනෙකු ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ඉන්ධන මිල අඩුවේ

Siyatha News | 09.30 PM | 10 – 09 –...

Siyatha News | 06.00 AM | 11 – 09 –...

Siyatha News | 12.00 PM | 10 – 09 –...

සාර්ථක රජයක් බිහි කිරීමට නම් ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් සහිත නායකයෙකු රටට...

නව පාසල් ගොඩනැගිලි 500ක් සිසු අයිතියට

Siyatha News | 06.00 AM | 10 – 09 –...

Siyatha News | 09.30 PM | 09 – 09 –...

Siyatha News | 06.00 PM | 09 – 09 –...

ණය උගුලෙන් රට බාරගන්න ආණ්ඩුවට වැඩපිළිවෙලක් නෑ – හිටපු විගණකාධිපතිගෙන්...

Siyatha News | 12.00 PM | 09 – 09 –...

ස්ව කැමැත්තෙන් සජිත්ට රනිල් අවස්ථාව දෙනවා – රාධක්‍රිෂ්ණන් කියයි

ගුරුවරුන්ගේ වෘත්තීය මට්ටම ඉහළ නැංවීමට නව වැඩපිළිවෙලක් – අගමැති පවසයි